• :
  • Plaatsingsdatum:

Algemene voorwaarden Het Ondernemerscollectief

 Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

Artikel 2. Prijzen
2.1 De vermelde prijzen op Ondernemerscollectief.nl zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. Het Ondernemerscollectief behoudt zich het recht voor om de prijs van een lidmaatschap tussentijds te wijzigen.

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst
3.1 Het Ondernemerscollectief zal de overeenkomst tussen haar leden en de kortinggevers naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
3.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Het Ondernemerscollectief het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3.3 Het Ondernemerscollectief is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Het Ondernemerscollectief is uitgegaan van door de kortinggever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheden of onvolledigheid voor Het Ondernemerscollectief kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 4. Contractsduur; uitvoeringstermijn
4.1 Het lidmaatschap wordt aangegaan voor 12 maanden en ieder jaar verlengd met een vergelijkbare periode.

Artikel 5. Intellectueel eigendom
5.1 De Ondernemerscollectief behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
5.2 Alle door Het Ondernemerscollectief verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Het Ondernemerscollectief worden verveelvoudigd, openbaargemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.

Artikel 6. Opzegging
6.1 Beide partijen kunnen te allen tijden het jaarlidmaatschap opzeggen, mits de opzegging per mail via administratie@ondernemerscollectief.nl geschiedt. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste een maand voor de verlengingsdatum in acht te nemen.
6.2 In geval van tussentijdse opzegging van het lidmaatschap zal het lidmaatschap lopen tot de laatste dag van het lopende jaarlidmaatschap.
6.3 Reeds geïncasseerde bedragen welke na de uiterste opzegtermijn zijn geïncasseerd zullen niet worden gerestitueerd.

Artikel 7. Ontbinding van de overeenkomst
7.1 De overeenkomst tussen Het Ondernemerscollectief en zijn leden is per direct opzegbaar bij het niet voldoen van de lidmaatschapsgelden.
7.2 In de hierboven genoemde gevallen is Het Ondernemerscollectief bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst te beëindigen, één en ander onverminderd het recht van Het Ondernemerscollectief schadevergoeding te vorderen.

Artikel 8. Betaling
8.1 Betaling dient het eerste jaar te geschieden middels incasso. Vervolglidmaatschappen zullen worden geïncasseerd van de rekening van de leden. Leden hebben een termijn van 8 weken om de incasso te laten storneren door de bank. Als er geen incassomachtiging is afgegeven bestaat de mogelijkheid om met I-Deal te betalen of het lidmaatschapsbedrag over te maken.

8.2 Klanten van VGZ, Zilveren Kruis en De Friesland profiteren in de maand december van het eerste jaar van een gratis lidmaatschap. Het lid is zelf verantwoordelijk voor het juist invoeren van de code welke recht geeft op dit jaar gratis lidmaatschap. De code is opvraagbaar bij de aanbiedende partijen. Na dit jaar wordt het lidmaatschap automatisch verlengd tegen het dan geldende tarief. Indien het lid bij aanmelding aangeeft klant te zijn of te worden bij deze zorgverzekeraars en dit achteraf niet blijkt te zijn zal het lidmaatschapsgeld voor het eerste jaar alsnog worden geïncasseerd.

Artikel 9. Toepasselijk recht
9.1 Op elke overeenkomst tussen Het Ondernemerscollectief en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.